HEVKO (haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija)Kertu Reinsalu  
e-post: kertu.reinsalu@klk.vil.ee

Jakobsoni tn. 42 (1.-4. klass)
Ruum: 214 
Tel: 591 80081

Ene Savi 
e-post: ene.savi@klk.vil.ee

Uueveski tee 1 (5.-9. klass)
Ruum: 111
 

HEVKO selgitab välja õpilase õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ja koostööd õpilase vanematega. HEVKO hindab koostöös tugispetsialistide, lapsevanemate ning õpetajatega õpilase haridusliku toe vajadust, arvestades õpilase toimetulekut õpikeskkonnas, sh tervisliku seisundi ja kasvukeskkonna mõjusid ning tuginedes läbiviidud hindamise tulemustele.

 • Teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks koolis, sh klasside, rühmade komplekteerimiseks (sh õpilaste piirarv, keskkonna kohandamine, inimressursi vajadus).
 • Korraldab koostöös õppejuhiga tuge vajavate õpilaste õppe läbiviimist.
 • Juhendab ja nõustab õpetajaid õpilasele individuaalse õppekava koostamisel ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisel.
 • Korraldab koostööd tuge vajavate õpilaste vanematega.
 • Juhendab ja nõustab õpetajaid ja koolipersonali tuge vajavate õpilaste toetamisel ning õppe korraldamisel.
 • Tagab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega tuge vajava õpilase dokumentatsiooni järjepideva järgimise ning täiendamise.
 • Korraldab koostööd tugiteenuste osutajatega.
 • Kutsub kokku, teavitab ja nõustab õpilast ümbritsevat võrgustikku õpilase toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt kooli.
 • Hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral koolidirektorile edasisteks tegevusteks.
 • Juhendab ja jälgib konfidentsiaalse info kasutamist ja hoidmist haridusasutuses.
 • HEVKO korraldab koostööd erinevate valdkondade spetsialistide ja huvigruppide vahel.
 • Vajaduse ilmnedes loob HEVKO võrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb koolivälises võrgustikutöös.

HEVKO selgitab välja õpilase õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ja koostööd õpilase vanematega. HEVKO hindab koostöös tugispetsialistide, lapsevanemate ning õpetajatega õpilase haridusliku toe vajadust, arvestades õpilase toimetulekut õpikeskkonnas, sh tervisliku seisundi ja kasvukeskkonna mõjusid ning tuginedes läbiviidud hindamise tulemustele.

 • Teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks koolis, sh klasside, rühmade komplekteerimiseks (sh õpilaste piirarv, keskkonna kohandamine, inimressursi vajadus).
 • Korraldab koostöös õppejuhiga tuge vajavate õpilaste õppe läbiviimist.
 • Juhendab ja nõustab õpetajaid õpilasele individuaalse õppekava koostamisel ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisel.
 • Korraldab koostööd tuge vajavate õpilaste vanematega.
 • Juhendab ja nõustab õpetajaid ja koolipersonali tuge vajavate õpilaste toetamisel ning õppe korraldamisel.
 • Tagab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega tuge vajava õpilase dokumentatsiooni järjepideva järgimise ning täiendamise.
 • Korraldab koostööd tugiteenuste osutajatega.
 • Kutsub kokku, teavitab ja nõustab õpilast ümbritsevat võrgustikku õpilase toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt kooli.
 • Hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral koolidirektorile edasisteks tegevusteks.
 • Juhendab ja jälgib konfidentsiaalse info kasutamist ja hoidmist haridusasutuses.
 • HEVKO korraldab koostööd erinevate valdkondade spetsialistide ja huvigruppide vahel.
 • Vajaduse ilmnedes loob HEVKO võrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb koolivälises võrgustikutöös.

Kertu Reinsalu  
e-post: kertu.reinsalu@klk.vil.ee

Jakobsoni tn. 42 (1.-4. klass)
Ruum: 214 
Tel: 591 80081

Ene Savi 
e-post: ene.savi@klk.vil.ee

Uueveski tee 1 (5.-9. klass)
Ruum: 111