Eripedagoog


Eripedagoog Anneli Paulus


e-mail: anneli.paulus@klk.vil.ee

Jakobsoni tn. 42 (algklasside maja), ruum 215 (II korrus)

Eripedagoogi tööülesanded:
• Selgitada välja lapse õpioskuste lähtetase pedagoogilise sekkumise määramiseks.
• Uurida õpilaste suulise- ja kirjaliku kõne ning tunnetusprotsesside arengut.
• Viia läbi eripedagoogilisi õpiabitunde.
• Parandada suulise ja kirjaliku kõne loomet ning mõistmisoskust ja sellega arendada ka suhtlemisvõimet, millest sõltub lapse õpiedukus.
• Kasutada tundides erinevaid õppemeetodeid laste kuulamis- ja tähelepanuoskuse, suulise väljendusoskuse ning lugemis-ja kirjutamisoskuse arendamiseks.
• Nõustada õpilasi, õpetajaid ja vajadusel lapsevanemaid lapse arendamise osas.

Eripedagoogilist õpiabitunde vajavad lapsed selgitatakse välja septembri esimestel nädalatel, mille tulemusel moodustatakse rühmad. Rühmatunnid toimuvad põhikooli I kooliastmes kaks korda nädalas.

Eripedagoogilised õpiabitunnid toimuvad vastavalt õpilase tunniplaanile. Toimumisaeg ja koht antakse õpilasele, lapsevanemale ja klassijuhatajale teada stuudiumi kaudu