2016/2017

2016/2017 õppeaasta eesmärgid (tulenevad kooli põhiväärtustest):

1. Viljandi Kesklinna Koolis on motiveeriv töökeskkond ja üksmeelne meeskond.
Jätkub aktiivne osalemine Tartu Ülikooli kooliarendusprogrammis (kooli tõhusus, koostöövalmidus, organisatsiooni võimekus). Jätkub pedagoogilise analüüsi meetodi kasutamine  kooli õpikogukonna arenguks.
2. Andekate õpilaste arengu toetamine paindlike õppevormidega.
3. Koostöövõrgustiku jätkuv tähtsustamine laste arengu märkamiseks ja toetamiseks.
4. Õpilaste ja koolipersonali ettevõtlikkuse ning digipädevuste arendamine.
5. Kooli sisehindamise läbiviimine ja 2018-2020 arengukava ettevalmistamine.