ÕpinõustamineÕPINÕUSTAMINE – tegevused, mis toetavad õpilast, kelle erivajadused nõuavad õppetöö korraldamise või õpikeskkonna muutmist. 
Erivajaduse all peetakse silmas nii erilist võimekust ja andekust kui ka probleeme, mis on tingitud õpiraskustest, haigustest, puuetest, käitumis- ja tundeeluhäiretest või muudest keerulistest olukordadest. 
Õpinõustamise alal teevad koostööd klassijuhatajad, aineõpetajad ja klassiõpetajad. 
Õpilase esmane abistaja ja tema vajaduste märkaja on aineõpetaja.

Tugiõppe korraldamine

Puuduliku või nõrga trimestrihindega õpilasele rakendab kool vastavalt kooli hindamisjuhendile järgmist tugiõppe korraldust:

 • klassijuhataja koordineerimisel aineõpetaja ettepanekul: ainealane arenguvestlus, konsultatsioon, järelevastamise plaan, tugispetsialistide abi
 • õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul: õpiabi, individuaalse õppekava koostamine, nõustamiskomisjoni konsultatsioon.

Õpiabitunnid (I kooliaste)

 • Õpiabitunnid on toeks õpiraskustega õpilastele I kooliastmes.
 • Tundides arendatakse õpilase mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemist erinevate ülesannete abil.
 • Õpiabitunnid toimuvad väikestes gruppides (maksimaalselt 6 õpilast) ja õpetajal on võimalik õpilastega tegeleda individuaalselt, neid rohkem abistada ja toetada.

Temporühmad (II - III kooliaste)

 • Temporühmad annavad võimaluse õppetööd paremini korraldada ja ülesandeid vastavalt õpilaste õpitempole diferentseerida.
 • Vastavalt õpilase õpitulemuste omandamise tempole on õppeaasta sees võimalik ka õpilaste liikumine ühest grupist teise.
 • Temporühmad on 5. - 9. klassis matemaatikas ja eesti keeles.

Üldised toetusmeetmed (I-III kooliaste)

 • Õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamise võimalused.
 • Igal õpetajal on vähemalt üks kord nädalas kindel konsultatsiooniaeg, millal õpilased saavad igakülgset õpiabi.
 • Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel, teadete stendil ja õpetajate toas.
 • Vajadusel määratakse õpilasele õppenõukogu otsusega kohustuslik konsultatsioon ühes või mitmes õppeaines.  
 • Pikapäevarühm I-II kooliastmes, õpituba II - III kooliastmes.          

 

Õpilaste ja lastevanemate nõustamisega tegelevad:

Direktor Kaija Kits kaija.kits@klk.vil.ee
Õppejuht Erika Aas; erika.aas@klk.vil.ee; 
HEV koordinaatorid Ene Savi
Kertu Reinsalu
ene.savi@klk.vil.ee;
kertu.reinsalu@klk.vil.ee
Eripedagoog Elen Arutjunjan elen.arutjunjan@klk.vil.ee
Psühholoog Maarika Roosimägi maarika.roosimagi@klk.vil.ee
Sotsiaalpedagoog Kertu Reinsalu kertu.reinsalu@klk.vil.ee
Kooliõde Katrin Maasepp (Jakobsoni tn. 42) tel. 43 42389

 

Koostöövestlused (klassijuhataja-lapsevanem-õpilane)

 • Koostöövestlus on suurepärane koostöövorm õpilase individuaalsel arendamisel, mis toetab tema eneseanalüüsi ning suurendab vastutust oma õpitulemuste ja käitumise eest koolis.
 • Vanemate kaasamine aitab ühtlustada kodu ja kooli arusaamu õpilase arengust.

Individuaalne õppekava

Õppenõukogu otsusega koostatakse õpiraskusega või pikemat aega puudunud õpilasele vajadusel individuaalne õppekava.

Andekate õpilaste arengut toetavad meetmed:

 •  individuaalne juhendamine
 •  noppeõpe
 •  psühholoogi tugi
 •  aineringid
 •  pikapäevarühmad
 •  valikained
 •  projektitööd
 •  koolisisesed ja -välised konkursid ja võistlused
 •  
 •  

ÕPINÕUSTAMINE – tegevused, mis toetavad õpilast, kelle erivajadused nõuavad õppetöö korraldamise või õpikeskkonna muutmist. 
Erivajaduse all peetakse silmas nii erilist võimekust ja andekust kui ka probleeme, mis on tingitud õpiraskustest, haigustest, puuetest, käitumis- ja tundeeluhäiretest või muudest keerulistest olukordadest. 
Õpinõustamise alal teevad koostööd klassijuhatajad, aineõpetajad ja klassiõpetajad. 
Õpilase esmane abistaja ja tema vajaduste märkaja on aineõpetaja.

Tugiõppe korraldamine

Puuduliku või nõrga trimestrihindega õpilasele rakendab kool vastavalt kooli hindamisjuhendile järgmist tugiõppe korraldust:

 • klassijuhataja koordineerimisel aineõpetaja ettepanekul: ainealane arenguvestlus, konsultatsioon, järelevastamise plaan, tugispetsialistide abi
 • õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul: õpiabi, individuaalse õppekava koostamine, nõustamiskomisjoni konsultatsioon.

Õpiabitunnid (I kooliaste)

 • Õpiabitunnid on toeks õpiraskustega õpilastele I kooliastmes.
 • Tundides arendatakse õpilase mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemist erinevate ülesannete abil.
 • Õpiabitunnid toimuvad väikestes gruppides (maksimaalselt 6 õpilast) ja õpetajal on võimalik õpilastega tegeleda individuaalselt, neid rohkem abistada ja toetada.

Temporühmad (II - III kooliaste)

 • Temporühmad annavad võimaluse õppetööd paremini korraldada ja ülesandeid vastavalt õpilaste õpitempole diferentseerida.
 • Vastavalt õpilase õpitulemuste omandamise tempole on õppeaasta sees võimalik ka õpilaste liikumine ühest grupist teise.
 • Temporühmad on 5. - 9. klassis matemaatikas ja eesti keeles.

Üldised toetusmeetmed (I-III kooliaste)

 • Õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamise võimalused.
 • Igal õpetajal on vähemalt üks kord nädalas kindel konsultatsiooniaeg, millal õpilased saavad igakülgset õpiabi.
 • Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel, teadete stendil ja õpetajate toas.
 • Vajadusel määratakse õpilasele õppenõukogu otsusega kohustuslik konsultatsioon ühes või mitmes õppeaines.  
 • Pikapäevarühm I-II kooliastmes, õpituba II - III kooliastmes.          

 

Õpilaste ja lastevanemate nõustamisega tegelevad:

 

Koostöövestlused (klassijuhataja-lapsevanem-õpilane)

 • Koostöövestlus on suurepärane koostöövorm õpilase individuaalsel arendamisel, mis toetab tema eneseanalüüsi ning suurendab vastutust oma õpitulemuste ja käitumise eest koolis.
 • Vanemate kaasamine aitab ühtlustada kodu ja kooli arusaamu õpilase arengust.

Individuaalne õppekava

Õppenõukogu otsusega koostatakse õpiraskusega või pikemat aega puudunud õpilasele vajadusel individuaalne õppekava.

Andekate õpilaste arengut toetavad meetmed:

 •  individuaalne juhendamine
 •  noppeõpe
 •  psühholoogi tugi
 •  aineringid
 •  pikapäevarühmad
 •  valikained
 •  projektitööd
 •  koolisisesed ja -välised konkursid ja võistlused
 •  
 •  
Direktor Kaija Kits kaija.kits@klk.vil.ee
Õppejuht Erika Aas; erika.aas@klk.vil.ee; 
HEV koordinaatorid Ene Savi
Kertu Reinsalu
ene.savi@klk.vil.ee;
kertu.reinsalu@klk.vil.ee
Eripedagoog Elen Arutjunjan elen.arutjunjan@klk.vil.ee
Psühholoog Maarika Roosimägi maarika.roosimagi@klk.vil.ee
Sotsiaalpedagoog Kertu Reinsalu kertu.reinsalu@klk.vil.ee
Kooliõde Katrin Maasepp (Jakobsoni tn. 42) tel. 43 42389