| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamine
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Pane tähele  
Mudilaskoori 30. juubelipidu
Kooliaastaks 2017/2018 planeeritud sündmused
Tunniplaan mobiilis
Õpilaste saavutused - edulood
 
  Mõte  

Kurjusemaailm toidab külmkapi noori ja sahvri vanu.

Grete Kangur, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kas Sa tunned huvi meie kooli ajaloo vastu?
 

ilm1_ani

Ringijuhendaja

 


LISA
RINGIJUHI AMETIJUHEND
Kinnitatud dir.kk.nr. 1.2/6 08.03.2005
I ÜLDSÄTTED
1. Määratakse ametisse direktori poolt.
2. Allub otseselt huvijuhile.
3. Tööaeg sõltub tarifitseeritud tundide arvust.
II KOHUSTUSED
1. Komplekteerib ringi 8-16 õpilasest.
2. Koostab ringi tööplaani, mille esitab kinnitamiseks huvijuhile.
3. Teeb sissekanded ringitööpäevikusse.
4. Suunab ringis osalevate õpilaste erialaste huvide edasiarendamist.
5. Arvestab ringitöö läbiviimisel eakohasuse ja huvitatuse printsiipi.
6. Organiseerib ringitööd tutvustavaid näitusi, isetegvuslikke ettekandeid.
7. Esitab õppeaasta lõpus tööanalüüsi ringi tööst.
8. Instrueerib ringi liikmeid ohutustehnika ja tuletõrje nõuetest, teeb vastavad sissekanded ringitöö päevikusse.
9. Tagab ringiliikmete üle järelvalve ringitöö ajal.
III ÕIGUSED
1. Saada koolilt materjale, seadmeid, tööriistu ja muid vahendeid ringitöö läbiviimiseks.
2. Kasutada õpilaste suhtes pedagoogiliselt põhjendatud mõjutusvahendeid, kaasa arvatud ringitööst kõrvaldamine.
3. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale tublimate laste premeerimiseks.
4. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale ringitöö paremaks korraldamiseks.
IV VASTUTAB
1. Huvitava ja tulemusrikka töö eest ringis.
2. Ringi tööks antud seadmete, vahendite, ruumide jms. säilimise ja korrasoleku eest.
3. Ringipäeviku korrektse täitmise eest.
............................................... ...........................................................
Aavo Soopa 
 

 
Külastusi täna: 4382 Kokku: 1519353329 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet